Jerzy Lewczyński
 
LEWCZYŃKI Jerzy Tadeusz, członek Związku Polskich Artystów Fotografików; od 1956 r.
Urodzony w Tomaszowie Lub. 14.03.1924 r.
Studia na Wydz. Inżynierskim Politechniki Śląskiej w Gliwicach 1945-1951. Praca zawodowa w Biurach Przemysłu Chemicznego w Gliwicach 1951-1981.
Żołnierz Armii Krajowej obwód Tomaszów Lub. 1943-1945.
Udział w wystawach krajowych: Warszawa 1958 (Krzywe Koło), Kraków 1968 (Fotografia Subiektywna), Warszawa 1971 (Fotografowie Poszukujący), Katowice 1971 (Stany graniczne fotografii) i inne.
Udział w wystawach fotografii polskiej za granicą: RFN Kolonia 1959 (Beksiński - Lewczyński - Schlabs), Polska Fotografia Twórcza - Kolonia, Photokina 1972, Fotografia Polska 1979 (USA, Paryż, Londyn, BerIin,Moskwa, Zagrzeb) i inne.
Wystawy indywidualne: Gliwice, Warszawa, Kraków, Katowice, Legnica, Toruń, Berlin, Straasund, Budapeszt i inne.
Fotografie w muzeach: Muzeum Sztuki w Łodzi, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, muzea w Lozannie, Duchin i inne.
Teksty krytyczne o twórczości: "Fotografie" 1956-1989, "Encyklopedia Internationale des Photographes" Szwajcaria 1984, Centemporare Photographes" -Londyn i inne.
Teksty autorskie w pismach, biuletynach, katalogach itp.


LEWCZYŃSKI Jerzy Tadeusz, from 1956 a member of the Union of Polish Artists Photographers, born in Tomaszów Lubelski on March 14 th, 1924.
Studied at Politechnical University in Gliwice (1945-1951 ). Worked for chemical industry in Gliwice.
A soldier of Home Army * district Tomaszów Lubelski 1943-1945.
Participation in exhibitions in Poland: Warsaw 1958 ( Krzywe Koło Gallery) Cracov 1968 (Subjective Photography), Warsaw 1971 (Exploring Photographers), Katowice 1971 (Limits of Photography) and other exhibitions.
Participation in exhibitions of Polish photography abroad: Germany - Colone 1959 /Beksiński, Lewczyński, Schlabs/, Polish Creative Photography - Cologne, Photokina 1972, Polish Photography 1979 /USA, Paris, London, Berlin, Moscow, Zagreb and other.
Individual exhibitions: Gliwice, Warsaw, Cracov, Katowice, Legnica, Toruń, Berlin, Strassund, Budapest and other.
Photographs in museum: The Museum of Art in Lodz, The National Museum in Wrocław, museums in Lozanna, Duchin and other.
Critical texts about Lewczyński's works: "Photography" 1956-1989; author's texts in magazines, bulletins, catalogues etc.

* the Polish Underground Army of Resistance Movement during the Nazi occupation in World War II with its commander-in-chief in London.Autoportret - Self-Portrait. 1974

 

 

Copyright ©1998 Galeria FF ŁDK